Generelle betingelser

vedrørende bestilling/betaling

 1. Din bestilling er registreret, når du har modtaget din ordrebekræftelse/faktura på din
  e-mailadresse. Du bedes altid oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer, samt ønsket lejeperiode ved bestilling
 2. Betaling sker i to rater.
  1. rate på min. kr. 600 (afhængig af det fulde lejebeløbs størrelse) betales senest 8 dage fra du har modtaget din ordrebekræftelse. Manglende betaling medfører annullering af bestilling uden yderligere varsel. Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner.
 3. TeltTilFest.dk fakturerer 2. rate + depositum til betaling 4 uger før afhentning af det bestilte. 2. rate udgør det fulde beløb inkl. depositum fratrukket 1. rate.
 4. Hvis der er 4 uger eller mindre til lejedato, faktureres det fulde beløb til omgående betaling på 1. faktura.
 5. Materiel udleveres ikke til Lejer, såfremt der ikke er betalt det aftalte beløb før afhentning.
 6. 2. rate kan tillægges et depositum på op til kr. 1.000, som sikkerhed for skader, manglende rengøring, for sen aflevering, misligholdelse o.l., der er opstået på materiellet mens det har været i lejers varetægt. Beløbet bruges til skader på/bortkomst af materiel samt forøgede udgifter for TeltTilFest.dk i forbindelse hermed.
 7. Tilbagebetaling af depositum sker inden for 14 dage efter aflevering af det lejede materiel, såfremt der hverken er sket skader på/bortkomst af materiel, samt at der ikke er opstået forøgede udgifter for TeltTilFest.dk pga. hændelser der er sket mens materiellet har været i Lejers varetægt.
 8. Såfremt eventuelle reparations- og erstatningsomkostninger overstiger det indbetalte depositum, beholder TeltTilFest.dk depositum og samtidig faktureres Lejer de omkostninger der overstiger det indbetalte depositum.
 9. Ved afbestilling vil 1. rate ikke blive refunderet, såfremt denne er indbetalt.
 10. Der kan afbestilles til og med 2. rates frist. Herefter er afbestilling ikke muligt uden at betale det fulde fakturabeløb jf. aftalen.

Ansvar

 1. Under hele udlejningsperioden er Lejer ansvarlig for det lejede udstyr.
  Udlejningsperioden regnes fra afhentning til aflevering.
 2. Det er TeltTilFest.dk der har det fulde ansvar for at det lejede udstyr er i god stand ved udlevering til Lejer. Såfremt lejer alligevel oplever fejl eller mangler, skal TeltTilFest.dk øjeblikkelig gøres opmærksom på dette på telefonnr. 93602099, og dette skal ske inden ibrugtagning af udstyret. Såfremt lejer ikke har henvendt sig til TeltTilFest.dk med fejl eller mangler, inden ibrugtagning, betragtes det lejede udstyr, som udleveret i fejlfri stand, og Lejer vil i denne situation bære det fulde ansvar for det lejede udstyr.
 3. Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
 4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
 5. Såfremt udstyret er misligholdt, kan TeltTilFest.dk helt eller delvist tilbageholde indbetalte depositum. Dette gælder også hvis udstyret er vådt eller beskidt ved tilbagelevering såfremt der ikke er tegnet forsikring mod tilbagelevering af vådt udstyr.
 6. Det er Lejers ansvar at følge den vejledning der følger med udstyret, samt at stormsikre udstyret forsvarligt, i blæsevejr.
 7. Det er Lejers ansvar at indhente tilladelse fra offentlige myndigheder til afvikling af fest eller arrangement, såfremt dette kræves.
 8. Det lejede udstyr benyttes af Lejer samt dennes brugere på eget ansvar

Afhentning/levering

 1. Det lejede materiel afhentes, opsættes, nedtages og afleveres af Lejer, med mindre andet er aftalt.
 2. Afhentning sker onsdag mellem kl. 18:00 & 18:45præcis tid aftales individuelt.
 3. Hvis levering ønskes, aftales dette ligeledes individuelt.
 4. Materiel skal transporteres på forsvarlig vis, gerne i en lukket bil.
  Lejer er ansvarlig for skader på TeltTilFest.dk’s materiel samt skader forvoldt af disse under transporten.
 5. Såfremt Lejer ikke møder op til den aftalte tid, og TeltTilFest.dk skal bruge ekstra arbejdstid for udlevere/modtage igen, påregnes der et afhentningsgebyr på kr. 400,- for dette for dækning af den ekstra arbejdstid dette måtte medføre.
 6. Ved afhentning af materiel skal der forevises billedlegitimation.

Returnering/tilbagelevering

 1. Returnering/tilbagelevering skal altid ske mandagen efter afhentningen mellem kl. 18:00 & 18:45 med mindre andet er aftalt.
 2. Såfremt lejet udstyr ikke leveres rettidigt tilbage, betragtes dette som genudlejet, og Lejer hæfter derfor for en ny lejeperiode svarende til den foregående.
 3. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand som ved modtagelsen, dvs. rengjort og i tør stand og uden fejl og mangler. Såfremt udstyret er vådt eller ikke er ordentligt rengjort, afregnes der kr. 400,- pr. påbegyndt rengørings/tørringstime, med mindre der ved booking er tegnet forsikring for vådt materiel. Såfremt udstyr har fået lugtgener eller mærker/skjolder under lejers varetægt, kan udstyret betragtes som ødelagt, og TeltTilFest.dk kan genkøbe lignende materiel for Lejers regning.
 4. Alle telte skal nedpakkes rene og tørre, da der ellers er risiko for fugt- og rådskader på teltdugen. Lejer vil blive opkrævet betaling for tørring af vådt telt, hvis det er vådt ved returneringen.
  Prisen for rengøring af telte og andet materiel faktureres til kr. 400,- /time inkl. moms.
 5. Mangler løsdele til materiel, betales disse til priser angivet på side 2 på lejekontrakten.
 6. Afleveres udstyr retur, sådan at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostninger Lejer, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.
 7. Såfremt Lejer ikke møder op til den aftalte tid og TeltTilFest.dk skal bruge ekstra arbejdstid for at udlevere/modtage igen, påregnes der et afhentningsgebyr på kr. 400,- for dækning af ekstra arbejdstid.
 8. Hvis manglende rettidig aflevering medfører forøgede omkostninger for TeltTilFest.dk, vil disse forøgede omkostninger ligeledes blive faktureret til lejer. Det kan f.eks. være udlejningsomkostninger hos anden teltudlejer eller køb af nyt materiel.
 9. TeltTilFest.dk hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder som Lejer pålægges i forbindelse med opsætning, brug eller nedtagning af telt / materiel.

Obs vedr. materiel

Telte

 • Der må ikke bruges tape eller andre klæbende materialer til opsætning af genstande på det lejede materiel. Såfremt dette konstateres, vil rengøring/fjernelse heraf ske for Lejers regning til Udlejers gældende timepris. Vi anbefaler at Lejer bruger strips til fastgørelse af diverse lamper, lyskæder og pynt.
 • TeltTilFest.dk er ikke ansvarlig for skade på kabler, kloakrør og vandledninger, der skades under opsætning / nedtagning af telt. Det er Lejers ansvar at sørge for at det lejede materiel er forsvarligt sikret i lejeperioden. Det er ligeledes Lejers pligt at sørge for at stormsikre teltet samt sørge for at teltet er forsvarligt tillukket inden og efter brug.
 • Ved kraftig vind skal alle sider og gavle være monteret på teltet og åbningerne skal være tillukkede, så der ikke kommer vind ind i teltet.
 • I tilfælde af regn, er det Lejers ansvar at tømme teltdugen for vand, såfremt dette ophobes, ellers kan teltdugen lide skade, og Lejer vil blive gjort erstatningsansvarlig herfor.
 • Lejer skal levere teltet retur på samme måde og i samme emballage, som teltet blev afhentet i hos TeltTilFest.dk. Det skal pakkes ned på samme måde, som det blev modtaget i ved afhentning. Såfremt ovenstående ikke er overholdt, er TeltTilFest.dk berettiget til at anskaffe ny emballage og foretage ompakning til den til enhver tid gældende timepris for Lejers regning. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.

Gulve

 • Gulve lejet hos Telttilfest.dk er fleksible i sin konstruktion, hvorfor gulvet vil følge det terræn, som det udlægges på. Eventuelle ujævnheder i underlaget skal Lejer selv udbedre inden udlægning af gulvpladerne. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer ved udlægning af gulvpladerne.
 • Gulvplader skal leveres retur af Lejer i afvasket og rengjort stand, og gulvet skal ligeledes være tørt. Såfremt gulv ikke leveres rengjort tilbage, er TeltTilFest.dk berettiget til at foretage rengøring af gulv for Lejers regning, til den til enhver tid gældende timepris. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.

Andet materiel

 • Lejer er forpligtet til at tilbagelevere det lejede udstyr i samme stand som ved modtagelsen. Dvs. i rengjort og tør stand og uden fejl & mangler. Sker dette ikke er TeltTilFest.dk berettiget til at foretage rengøring for Lejers regning til den til enhver tid gældende timepris. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.
 • Borde og stole er ikke beregnet til udendørs brug og kan derfor ej heller tåle regn og fugt. Ved forkert opbevaring af disse i Lejers varetægt vil eventuelle følgeskader blive erstattet for Lejers regning.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer fra leverandører og på hjemmesiden.